Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do MŠ 2024

Zápis do MŠ 2024Mateřská škola Hlubočky, Dukelských hrdinů 220, 783 61 Hlubočky, tel.: 734 309 951, e-mail: reditel@mshlubocky.cz, www.mshlubocky.cz


Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2024/2025


Organizace zápisu
Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 odst.2 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, bude
probíhat dne 7.5.2024 od 15.45 do 18.00 hod.

Místo zápisu:
Mateřská škola Hlubočky, Dukelských hrdinů 220, vedlejší budova (Dukelských hrdinů 76) - třída Motýlci


Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání
povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.


Kritéria pro přijímání dětí – viz. Směrnice pro stanovení kritérií
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy


Průběh zápisu
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání – vyplní žádost o přijetí –
možnost vytisknout na stránkách MŠ nebo vyzvednout osobně v MŠ po předešlé domluvě a doloží
potřebné přílohy.
Vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání společně s přílohami je možné doručit následujícími
způsoby:
1. Do datové schránky školy
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen běžný email)
3. Poštou
4. Osobní podání – v případě osobního podání žádosti nutná telefonická dohoda na čísle 734309951
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- datum narození zákonného zástupce
- místo trvalého pobytu tohoto zákonného zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
- podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání
žádosti zastupuje)
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- dítě je nebo není se speciálními vzdělávacími potřebami
Přílohy k žádosti o přijetí:
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení
v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(v případě nepodrobení se očkování) – nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání povinné
- očkovací průkazu dítěte
Po doručení žádosti o přijetí s přílohami obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo. V případě osobní
účastí na zápise si jej zákonný zástupce převezme osobně, v případě zvoleného jiného způsobu podání
žádosti bude zákonnému zástupci zaslána sms zpráva. Plné znění oznámení o registračním čísle bude
zákonnému zástupci zaslána na emailovou adresu. V případě, že zákonný zástupce emailovou adresu
nemá, může si ho osobně vyzvednout u ředitelky MŠ.


Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na
dálku praktického lékaře dítěte a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – přiložit k žádosti o přijetí.
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je
proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří
do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2024 je předškolní
vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2024 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou
školní docházku.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy
nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož
zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní
nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Doplňující informace:
- má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných
zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii
- Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.
- Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá
zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2024.


Počet dětí, které je možno přijmout
Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena jedna třída s počtem 20 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými
podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí podle §16 pdst.9, bude počet přijímaných
dětí snížen v souladu s právními předpisy, stejně tak jako při přijímání dětí mladších 3 let, do dovršení
třetího roku.

                                                                               Tamara Hýblová, ředitelka školy


V Hlubočkách 10.4.2024

INFORMACE K ZÁPISU 2024.pdf

POVINNÉ PŘ.VZD. A JEHO PLNĚNí 2024.pdf

přihlaška do školky.pdf