Drobečková navigace

Mateřská škola > Dokumenty > Školní řád

 

Školní řád

Mateřská škola Hlubočky, Dukelských hrdinů 220

I.  Příjímání dětí do mateřské školy
II. Obsah předškolního vzdělávání 
III. Evidence dítěte
IV.  Provoz v mateřské škole
V. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a nepřátelství nebo násilí
VI.Zacházení s majetkem školy
VII.Platby v mateřské škole
VIII.  Stravování
IX. Podrobnosti k výkonu  práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
X. Závěrečné ustanovení

Č.j. 249/2011

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Hlubočky, Dukelských hrdinů 220, př.organizace a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy.

Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 ( školským zákonem), Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  její novelizací Vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhl.č. 107/205 Sb. o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.

Články školního řádu:

 1. I.      Příjímání dětí do mateřské školy
 2. II.      Obsah předškolního vzdělávání
 3. III.     Evidence dítěte
 4. IV.     Provoz mateřské školy
 5. V.      Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a nepřátelství nebo násilí

V.1.Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

V.2.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 1. VI.     Zacházení s majetkem školy
 2. VII.    Platby v mateřské škole
 3. VIII    Stravování
 4. IX.     Podrobnosti k výkonu  práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 5. X.      Závěrečné ustanovení

I.    Příjímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců. Kritéria a postup při příjímání dětí upravuje vnitřní směrnice.

 • Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání písemné žádosti  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín je obvykle stanoven na polovinu března.
 • O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.
 • Mateřská škola může přijmout jen dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky
 • Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky
 • Do mateřské školy lze zařadit děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek a to na 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci. Doba docházky se stanoví po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
 • Rodič/zákonný zástupce obdrží žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,evidenční list, přihlášku ke stravování. Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vrátí zákonný zástupce v době zápisu k rukám ředitele školy.Na základě této žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy a to ve správním řízení , nejdéle do 30 dnů.Evidenční list včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte , zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře a přihlášku ke stravování je zákonný zástupce povinen doložit  14  dní před nástupem dítěte do MŠ.
 • Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
 • Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.
 • Zákonný zástupce může využít adaptačního nebo předadaptačního programu školy , může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne ( ranní činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy ( vždy po domluvě s učitelkou).
 • V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 1 měsíc, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.
 • Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá celý rok.

II. Obsah předškolního vzdělávání

 • Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.
 • Vyučovacím jazykem je jazyk český.
 • Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu

( ŠVP),který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 • ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole- informační nástěnky. Do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.
 • Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti nastupující po odchodu z mateřské školy povinnou školní docházku, jsou na její vstup po všech stránkách připraveny, V případě, že dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelka doporučí pro dítě odklad školní docházky.
 • Pobyty dětí venku se realizují podle počasí- na školní zahradě, v okolí MŠ, tématickými turistickými vycházkami i do vzdálenějších míst.
 • Škola organizuje podle zájmu zákonných zástupců i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty  a které jsou úplatné ( předplavecký výcvik, bruslení,lyžování,in-line bruslení aj.). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují zákonní zástupci. Dále škola zajišťuje i logopedickou péči dětem, které jí potřebují, pod odborným vedením.

Předškolní vzdělávání v MŠ je zaměřeno i na výchovu ke zdraví a ochranu a výchovu k prevenci sociálně patologických jevů, dále na výchovu proti projevům šikanování, diskriminace, nepřátelství, násilí, rasismu.

III. Evidence dítěte

 • Při nástupu dítěte do MŠ předá zákonný zástupce třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:
  • jméno a příjmení dítěte
  • rodné číslo
  • státní občanství a místo trvalého pobytu
  • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte
  • místo trvalého pobytu
   • adresa pro doručování písemností
   • telefonické spojení

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský pediatr,

a to 14 dní před nástupem dítěte do mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte nahlásí mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích.

Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

IV.  Provoz v mateřské škole

 • Provoz v mateřské škole je celodenní od 6.00 hod do 15.30 hod., s možností využití rozšířeného     provozu zákonným zástupcům s delší pracovní dobou od 5.30 hod do 16.00 hod.
 • Ráno se všechny děti schází v přízemí hlavní budovy v I.oddělení i děti ze III. oddělení. Ty si převede p.uč. na vedlejší budovu v 6.45. Při příchodu přebírá děti od rodičů učitelka, kterou rodiče informují v případě nutnosti o zdravotním stavu dítěte. Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně nebo prostřednictvím jiné pověřené osoby. Děti nemohou chodit do třídy samy. Mateřská škola zodpovídá za dítě až po jeho předání učitelce!

Zákonný zástupce může dítě přivádět do 8.00 hod, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

Vyzvedávání dětí je možné v poledne:

I. a II. oddělení  od 12.00 hod

III. oddělení       od 12.15 hod

nebo odpoledne ve všech odděleních  od 14.15 hod.

Po dohodě s učitelkou je však možné vyzvedávat děti v době předem dohodnuté.

Režim dne:

6.00 – 8.00  ranní činnosti, ranní svačinka ( vhodné ukončení ranní docházky)

8.00 – 11.30 ( 11.45) dopolední činnosti, pobyt venku, příprava na oběd

11.30-12.00 ( 12.15)   oběd

12.15- 15.00   odpolední odpočinek, svačina, odpolední činnosti

15.00- 16.00    aktivity do rozchodu dětí domů

 • Děti se v MŠ přezouvají v šatnách ( přezůvky bez zavazování, s plnou patou, ne nazouváky!). Do skříňky nepatří nebezpečné předměty- léky, ostré předměty,apod.Děti docházející do MŠ na 4 hodiny denně si nesmí zákonný zástupce vyzvednout později z důvodu pobírání rodičovského příspěvku.
 • Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě pro dítě v MŠ ( jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti) a na tiskopisu „ Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám“.

Po vyzvednutí dítěte z MŠ se zákonní zástupci nebo zmocněné osoby nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytně nutné a opustí neprodleně areál školy.

Pokud si zákonný zástupce nebo zmocněná osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby,příslušný pedagogický pracovník

a)      pokusí se zákonného zástupce nebo zmocněnou osobu telefonicky kontaktovat

b)      informuje telefonicky ředitelku školy

c)      obrátí se na Policii ČR

 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci nebo srpnu, zpravidla na 4 týdny z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolené zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě s zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem.

Provoz může být omezen i v jiném období- např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka MŠ neprodleně po projednání s zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu.

 • Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce, pokud je známa-předem, pokud není známa- neprodleně, nahlásit a omluvit ( telefonicky na čísla uvedené na informačních nástěnkách v šatně nebo ústně).
 • Zákonný zástupce vodí dítě do školy oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat, aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, správná velikost. Veškeré oblečení a obutí musí být řádně označeno.Každé dítě musí mít jedno oblečení do třídy a další na pobyt venku, ve skříňce potom náhradní oblečení.

Zákonný zástupce by měly sledovat počasí a podle toho volit vhodné oblečení. Denně chodíme ven, jen při silném větru, mrazu pod –14 C, dešti a mlze a při silném slunečním záření ven nechodíme.

 • Doba odpočinku- děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat nebo je jím nabídnuta klidová činnost.

V. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a nepřátelství nebo násilíV.1.Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonných zástupců ( zmocněných osob) až do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osoby.Předat dítě zmocněné osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte („Zmocnění pro předávání dítěte jiným osobám“).
 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým nebo ředitelkou pověřeným provozním pracovnicím ve třídě.
 • Při prvním vstupu do MŠ má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou a s třídními učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.
 • Do MŠ mohou rodiče přivést děti pouze zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce.Trvalý kašel, průjem, zvracení, apod.- to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí nemoci na zdravé děti  a zaměstnance školy.

Pedagogové nesmí dětem podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva. V závažných případech (např.alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.

Při předání dítěte učitelce sdělí rodič pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. potížích, které mělo předešlý den či noc.

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce.

V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ( zvýšená teplota,zvracení, průjem, bolesti břicha apod.)je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba neprodleně po telefonické výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě.

 • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy, v případě nutnosti zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k následnému lékařskému vyšetření či ošetření,informovat ředitelku školy, oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte, provést zápis do knihy školních úrazů.
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě a venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.
 • V celém objektu MŠ je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.
 • Osobní věci dětí donesou zákonní zástupci řádně označené- předejde se tak  záměně osobních věcí. Oblečení je uloženo v šatně ve skříňkách označených značkou. Jedenkrát za 14 dní si děti vezmou domů pyžamko na vyprání. MŠ zajišťuje výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji, dále výměnu lůžkovin 1 x za 21 dnů. Každé dítě má svůj kelímek, kartáček na čištění zubů a hřeben – vše označeno a umístěno v umývárně.
 • Zákonní zástupci nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:

- odpovídají za to, co mají děti ve svých skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci ( ostré předměty, léky, aj.)

- zákonní zástupci plně odpovídají za oblečení, obutí svého dítěte a za věci, které si dítě bere s sebou do školy.

V.2.Ochrana před sociálně patologickými  jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejímu věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video),patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými -  provozními pracovníky a mezi pedagogickými-provozními pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

VI.Zacházení s majetkem školy

 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy veden k ochraně majetku, ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami.

VII.Platby v mateřské škole

 • Úplata za předškolní vzdělávání pro celodenní provoz činí na dítě a příslušný kalendářní měsíc  250.- Kč. Platnost od 1.9.2011.
 • Pro případy dle vyhlášky č.43/2006 § 6 odst.3 věta druhá činí výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz t.j 167.-Kč.
 • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1.září do 31.srpna následujícího roku šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné ( školský zákon, § 123 odst. 2)
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli MŠ ( vyhl. č.43/2006, § 6, odst.5).
 • Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v MŠ žádost na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
 • O osvobození od úplaty rozhoduje v konkrétních případech ředitelka ( školský zákon, § 164, odst.a)
 • Úplatu za vzdělávání hradí zákonní zástupci pověřeným pedagogickým pracovnicím hotově nebo bezhotovostní platbou na účet mateřské školy v daném termínu.

Splatnost úplaty za příslušný kalendářní měsíc je do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

 • Výše stravného činí 33.- Kč na den pro děti sedmi leté, 28.- Kč pro všechny děti na den.
 • Úplatu za stravné hradí zákonní zástupci vedoucí školní jídelny hotově nebo bezhotovostní platbou na účet mateřské školy v daném termínu.
 • Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

VIII.  Stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy bude dítě přihlášeno, po vyplnění stravovací přihlášky u vedoucí školní jídelny,ke stravování.
 • Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování- nejpozději do 12.00 hod. předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlášení stravy dítěte nejpozději do 12.00 hod den dopředu. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si zákonní zástupci pro stravu přijít v době od 11.00 do 11.30 hod do hlavní kuchyně.Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí zákonný zástupce stravu odhlásit.Pokud zákonný zástupce své dítě ze stravy včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit.

 • Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hod.
 • Při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě odhlásit. Odhlašování dítěte provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky na tel.: 585359786, 585155441,732 484 820- vedoucí školní jídelny nebo osobně v mateřské škole.

IX. Podrobnosti k výkonu  práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Děti mají právo na:

 • poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení potřeb ( potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
 • respektování individuality
 • výběr činností na základě vlastní volby
 • dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků
 • na adaptační režim

Zákonní zástupci mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajícího se jejich osobního a rodinného života
  • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, konzultovat výchovné i jiné problémy dítěte s učitelkou, popřípadě s ředitelkou
  • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
  • vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkající se vzdělávání svého dítěte

Zákonní zástupci jsou povinni:

 • zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
 • předávat dítě osobně pedagogické pracovnici
 • včas nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání
  • do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě
  • včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích ( změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny,..)
   • v daný termín uhradit úplatu za vzdělávání a stravné
   • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ
   • respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu MŠ

X. Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče ( zákonné zástupce) a zaměstnance školy.

V Hlubočkách  29.8.2011  
vydala  a schválila:   Tamara Hýblová, ředitelka MŠ

zpět nahoru

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ-ZVEŘEJNĚNÍ.docx

PODĚKOVÁNÍ

Ředitelství MŠ děkuje všem rodičům za vstřícnost v této složité době a přejeme všem hlavně zdraví, osobní pohodu a slunečné dny.

PRO RODIČE

Prosíme rodiče, kteří fotografují akce pořádané Mateřskou školou, zda by byli ochotni a vždy po akci mohli nějaké své fotky donést na USB flash disku do školky. Děkujeme, personál MŠ

Kritéria k přijímání dětí do MŠ

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ KRITÉRIÍ.doc

Směrnice povinnosti předškolnímu vzdělávání.pdf

ZÁPIS DO MŠ

ZÁPIS 2.KOLO.pdf

 

 INFORMOVÁNÍ - PŠD.docx

 Žádost o přijetí k povinnému předškolnímu vz.doc

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 3.doc

 

Evidenční list.pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ- OČKOVÁNÍ.docx

 

Bezhotovostní platba školného

13. 8. Alena

Zítra: Alan

Aktuální jídelní lístky

LOGOPEDIE

 

 

 

mshlubocky_footer.png